Sarajevska četvorka predstavila principe i mjere: Stop nelegalnoj gradnji, reforma zdravstva i obrazovanja, unaprijediti poslovni ambijent, prijevoz

(Patria) – Predstavnici stranaka koalicione većine u Kantonu Sarajevo Vildana Bešlija (Naša stranka), Elvedin Okerić (Narod i Pravda), Adnan Šteta (SDP BiH) i Almir Bečarević (Stranka za Bosnu i Hercegovinu) danas su potpisali Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo za mandatni period 2022 – 2026. godina. Na sutrašnjoj sjednici Skupštine KS bit će imenovana nova Vlada KS koju će činiti ove četiri stranke. Premijer KS bit će Nihad Uk iz Naše stranke.

Ciljevi skupštinske većine u Kantonu Sarajevo su nastavak unapređenja kvaliteta života građanki i građana, kroz podizanje životnog standarda, unapređenje zdravstvenog sistema, podizanje kvalitete komunalnih usluga, energetske održivosti i efikasnosti, zaštitu čovjekove okoline i kvalitete zraka, dalje unapređenje obrazovnog sistema i okruženja za razvoj naučnoistraživačke djelatnosti, popravljanje društvenog statusa mladih, poboljšanje sigurnosne situacije, briga o najranjivijim društvenim grupama i pojedincima, podizanje standarda javnog prevoza, provođenje pronatalitetnih politika, efektivno korištenje fondova EU za razvojne programe, kapitala, iskustva i znanja bosanskohercegovačke dijaspore, te stvaranje održivog fiskalnog okvira koji će omogućiti realizaciju aktivnosti pobrojanih u ovom programu skupštinske većine.

Ove stranke program su koncipirale na principima i mjerama kojim će se voditi u svom radu.

Kada je riječ o programskom djelovanju, ove četiri stranke smatraju da politički subjekti imaju obavezu u program skupštinske većine integrirati svoje politike.

„Kreiranje vlasti ne smije biti motivirano “zauzimanjem” pozicija, prisvajanjem kontrole dijela budžeta ili, još gore, pravom na zapošljavanje, već mogućnošću da se provode vlastiti politički programi. Svi učesnici u formiranju skupštinske većine potpisuju usaglašen dokument u kojem će biti navedeni osnovni principi djelovanja, najavljeno donošenje zakona i podzakonskih akata te realizacija mjera i inicijativa“.

Jedan od principa je i depolitizacija javne uprave, te imenovanje najboljih kadrova, stručnih i kompetentnih na najvažnije pozicije, a akcentom da ni članstvo u političkoj stranci ne treba biti prepreka.

„Razvoj Kantona Sarajevo mora zadovoljiti potrebe sadašnje generacije stanovništva bez ugrožavanja razvoja i napretka budućih generacija. Ekonomski rast i društveni napredak ne smiju ugrožavati zrak, zemljište, vodu, biljni i životinjski svijet koji nas okružuju“.

Kada je riječ o mjerama one su taksativno pobrojane po resorima. Kada je riječ o zdravstvu planirano je usklađivanje broja timova porodične medicine sa potrebama stanovništva, a u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave uz uključivanje lokalne zajednice u sufinansiranje primarne zdravstvene zaštite.

„Obezbjeđivanje nedostajućeg zdravstvenog kadra prema iskazanim potrebama na osnovu stvarnih analitičkih pokazatelja, te primjena Zakona o javno-privatnom partnerstvu zdravstvenog sektora, ondje gdje postoji opravdana potreba“.

Jedan od najkompleksnijih resora je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša gdje je planiran niz mjera na unapređenju života u Kantonu Sarajevo.

Jedan od ciljeva je spriječavanje nelegalne gradnje, prelazak na ekološke načine zagrijavanja i energetska efikasnost, rješavanje problema gradske deponije.

I u Ministarstvu saobraćaja planiran je niz mjera kao što su nabavka novih vozila za javni prijevoz, sa posebnim fokusom na nabavku tramvaja, trolejbusa i autobusa; rekonstrukcija tramvajske pruge Ilidža– Marijin Dvor i izgradnja nove tramvajske pruge do Hrasnice; rekonstrukcija trolejbuske mreže do Vogošće; izgradnja trolejbuskog i rekonstrukcija tramvajskog depoa; izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih tramvajskih stajališta dužinom cijele tramvajske.

Radit će se na uspostavi poslovnih zona, javno-privatnom partnerstvu, energetski projekti iz obnovljivih izvora u KS.

Planirane su i reforme u obrazovnom sistemu u Kantonu Sarajevo, posebni projekti za unapređenje visokog obrazovanja i studentskog standarda.

nap.ba

drugi upravo čitaju