People in need – Tender Notice/ Obavijest o javnom natječaju – Udruženje mreža za izgradnju mira

Contract title/ Naziv ugovora: Revitalization Works at Buna Recreational Area, Mostar, Bosnia and

Herzegovina/ Radovi na revitalizaciji rekreacijskog područja Buna,

Mostar, Bosna i Hercegovina

Project code/ Broj projekta:                                    BIHP000046

Tender number/ Broj javnog natječaja:               BIHC000088

Procedure/ Vrsta postupka:                                    Negotiated with publication/ Pregovarački postupak

sa objavom

Location/Mjesto:                                         Mostar, Bosnia and Herzegovina

Contracting Authority:                 Člověk v tísni, o.p.s. (People in Need, hereinafter PIN)

entered in the Register of Non-profit Organizations administered by the Municipal Court in Prague, Volume O, File 119

With its registered office at: Šafaříkova 635/24, 120 00 Prague 2

ID: 257 55 277

Local Office Address: Maršala Tita 95, 88 000 Mostar, Bosnia and

Hercegovina

Represented by Sanja Lepić based on the power of attorney granted by the director

Ugovaratelj:                                    Člověk v tísni, o.p.s. (People in Need, u nastavku PIN)

Registriran u Registru nevladnih organizacija u nadležnosti Općinskog

suda u Pragu, (Volume 0, File 119)

Sa uredom registriranim na adresi: Šafaříkova 635/24, 120 00 Prag 2

ID broj: 257 55 277

Adresa lokalnog ureda: Maršala Tita 95, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Zastupnica Sanja Lepić po ovlašćenju direktora

Instructions to tenderers/Prvi dio:

Upute za ponuđače

 1. Qualified tender offers (bids) are sought from competent contractors registered in Bosnia and Herzegovina for the following construction works as specified in Annex 01./ Traže se ponude od nadležnih izvođača registrovanih u Bosni i Hercegovini za sljedeće građevinske radove koji su specificirani u prilogu 1.

Revitalization Works at Buna Recreational Area, Mostar, Bosnia and Herzegovina. Radovi na

revitalizaciji rekreacijskog područja Buna, Mostar, Bosna i Hercegovina

Attached, in the form of a Tender Notice, is Annex 1 – Preliminary BoQ, which indicates the expected scope of works. Final BoQ, including technical drawings and other relevant project documentation will be provided to interested Bidders during a mandatory site visit, which will be held at the project locationon 03.05.2023 (time and location will be provided to the register bidders prior to the visit). All Bidders interested in attending the mandatory site visit shall provide the name of the company and the name(s) of their attending representatives to PIN Procurement at procurement.bih@peopleinneed.net by COB 21.04.2023/ U prilogu, u formi Obavještenja o tenderu, nalazi se Aneks 1 – Preliminarni predmjer radova, koji ukazuje na očekivani obim radova. Konačan predmjer radova uključujući tehničke crteže i drugu relevantnu projektnu dokumentaciju, biće dostavljen zainteresovanim ponuđačima tokom obavezne posete gradilištu (vrijeme i lokacija će biti dostavljena registrovanim ponuđačima prije posjete), koja će se održati na lokaciji projekta 03.05.2023. Svi ponuđači zainteresovani za obaveznu posjetu na licu mjesta dužni su dostaviti naziv kompanije i ime(n) svojih prisutnih predstavnika koji će prisustvovati PIN-ovoj nabavci na sastanku na procurement.bih@peopleinneed.net do 21.04.2023.

During the mandatory site visit, all attending Bidders will receive additional technical documentation and drawings, including the final BoQ. An on-site  Questions and Answers (Q&A) session will be held to provide clarifications when required. The documentation they will receive is:

 • Annex 1 – BoQ Buna / Prilog 1 – Predmjer Buna
 • Annex 2 – Specific Experience of the Bidder / Prilog 2 – Prethodno iskustvo ponuđača
 • Annex 3 – Letter of assurance (template) / Prilog 3 – Pismo garancije (obrazac)
 • Annex 4 – Stamped and signed eligibility sworn statement (template) / Prilog 4 – Potpisana

i pečatirana Izjava o ispunjavanju uslova – Eligibility sworn statement (obrazac)

 • Annex 5 – List of key staff engaged in the works (template) / Prilog 5 – Spisak osoblja koji

će izvoditi radove

 • Annex 6 – List of equipment for the implementation of the work (template) / Prilog 6 –

Spisak opreme za implementaciju radova (obrazac)

 • Annex 7– Technical Description of the Project with all relevant supporting documentation Prilog 7 – Tehnički opis projekta sa svom pripadajućom dokumentacijom

 • The work in general consist of the provision of materials, equipment, manpower and execution of construction works. / Posao se sastoji od obezbjeđenja materijala, opreme, radne snage i izvođenja radova.

.

 • The Bidders shall offer materials/goods/items matching or exceeding the quality specified in Annex 1/ Ponuđači moraju ponuditi robu koja odgovara ili premašuje kvalitet naveden u Prilogu 1 – Predmjer radova Buna
 • Quotation: The Bill of Quantity (BoQ) shall be priced and totalled in BAM – and submitted to PIN office as a part of the offer.

The Tenderer shall make sure that all clauses are priced and the calculations are accurate. The Tenderer will bear responsibility for the non-priced clauses and inaccurate calculations in the submitted offer. Price for performance of the work is equal to the sum of the item prices in the Bill of Quantity. Total price prepared by the Tenderer, is one of the evaluation criteria.

The financial and technical offers must be in separated envelopes. The bidders will be disqualified if the financial and technical offers were not in separated envelopes.

Ponuda: Predmjer radova (Prilog 1) će biti cijenjen i zbrojen u BAM (konvertibilnim markama)

– te dostavljen PIN uredu kao dio ponude. Ponuđač će se pobrinuti da sve stavke imaju cijenu i da su kalkulacije tačne. Ponuđač će snositi odgovornost za stavke koje nisu cijenjene i netačne obračune u dostavljenoj ponudi. Cijena izvođenja radova jednaka je zbiru cijena pojedinačnih stavki u predmjeru. Ukupna cijena koju je pripremio ponuđač je jedan od kriterija za procjenu. Finansijske i tehničke ponude moraju biti u odvojenim kovertama. Ukoliko finansijske i tehničke ponude nisu dostavljene u odvojenim kovertama, ponuđači će biti diskvalifikovani.

 • Payments will be made to the Contractor in the form of instalments as follows:
 • First instalment payment: 15% of the contract value within 7 days from the day of the conclusion of this Contract

Sve potrebne informacije pronađite u dokumentima u prilogu ispod

JAVNI POZIV: Radovi na revitalizaciji rekreacijskog područja Buna | Prostori koji pokreću (prostorikojipokrecu.ba)

www.mreza-mira.net

drugi upravo čitaju