Objavljen ”Javni Konkurs Za Predlaganje Dobitnika Javnih Priznanja U 2023. Godini”

Javni konkurs Grada Tuzla

Na osnovu člana 40. Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla – drugi prečišćeni tekst (“Službeni glasnik Grada Tuzla”, broj 5/22), člana 23. Odluke o javnim priznanjima Tuzle („Službeni glasnik Općine Tuzla“, broj: 10/07., 5/08. i 6/09. i „Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 12/18.) i člana 3. Odluke o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2023. godini (“Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 2/23.), Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla, raspisuje:

J A V N I K O N K U R S

za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2023. godini u povodu obilježavanja sljedećih
značajnih datuma iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine:

1. Prvi mart
2. Četvrti april
3. Deveti maj
4. Petnaesti maj

Pozivaju se vijećnici i klubovi vijećnika, Gradonačelnik, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, privredna društva, strukovne komore, vjerske zajednice, političke stranke, nevladine organizacije i druge pravne osobe da, u skladu s članom 19. Odluke o javnim priznanjima Tuzle i članom 3. Odluke o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2023. godini dostave obrazloženu inicijativu za dodjelu javnog priznanja u 2023. godini, Komisiji za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla, a prema sljedećim:

K R I T E R I J I M A ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

a) Priznanje Povelja Grada Tuzle

Povelja Grada Tuzle je najviše tuzlansko priznanje. Povelja se dodjeljuje građanima Tuzle, grupi građana Tuzle i drugim licima koja rade na području Grada Tuzla, privrednim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udruženjima građana i drugim pravnim licima za njihov doprinos i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u oblastima nauke, privrede, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite i dječije zaštite, unapređenja i afirmacije tolerancije, kulture dijaloga i drugih oblasti života u Tuzli, u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine, zaštiti i afirmaciji ljudskih prava i sloboda garantovanih međunarodnim konvencijama, Ustavom i zakonima, kao i spašavanja ljudi, imovine, unapređivanja uslova života u Tuzli, unapređivanja demokratije, suživota i afirmacije ugleda Tuzle u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Kriteriji za dodjelu Povelje Grada Tuzle su:
– najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovanja (u oblasti nauke, privrede, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite okoline i drugim oblastima),
– objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja i
rezultati,
– izuzetan doprinos u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine,- izuzetan doprinos i javno zalaganje i rad na očuvanju demokratije i zaštite osnovnih prava i sloboda čovjeka koja su proklamovana međunarodnim konvencijama, Ustavom i zakonima,
– izuzetan doprinos unapređivanju uslova života u Tuzli,
– transparentan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije vrijednosti Tuzle i Bosne i Hercegovine,
– javno objavljeni podaci ili rezultati za doprinos razvoju lokalne i šire zajednice, kao i javno objavljeni podaci lii rezultati o racionalizatorstvu, pronalascima i izumima čime se povećava produktivnost rada i ekonomičnost,
– općepoznati ugled stručnjaka ili djelatnika iz odrađenih oblasti, odnosno uspješnog privrednog društva, ustanove, udruženja građana i drugog pravnog subjekta i
– javno objavljeni ili zvanično pribavljeni podaci o učešću u spašavanju ljudskih života i imovine.

b) Priznanje Počasni građanin Tuzle
Počasnim građaninom Tuzle može se proglasiti osoba koja je dala naročiti doprinos u afirmaciji vrijednosti demokratskog društva, historijskih događaja i tradicije bosanskohercegovačkih naroda, za razvijanje boljeg položaja i ugleda Grada Tuzla, njenih odnosa s drugim lokalnim zajednicama u zemlji i inostranstvu te za razvoj Grada u cjelini ili pojedinih njegovih dijelova, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za Grad Tuzla i Bosnu i Hercegovinu u afirmaciji njihovih vrijednosti u skladu sa općeprihvaćenim načelima savremenog svijeta.

c) Priznanje Tuzlanska plaketa
Tuzlanska plaketa se dodjeljuje građanima ili grupi građana Tuzle, kao i drugim licima koji rade i djeluju na području Grada Tuzla, udruženjima građana, privrednim društvima, ustanovama i drugim pravnim licima za njihov doprinos i postignute rezultate u radu, afirmaciji i zaštiti ljudskih prava i sloboda, toleranciji i demokratiji, zaštiti na radu i zaštiti okoline, kao i za doprinos za odbranu Tuzle i Bosne i Hercegovine u spašavanju ljudi i imovine, unapređivanju uslova života u Tuzli, afirmaciji i razvoju lokalne samouprave i mjesnih zajednica, a samim time i Tuzle, afirmaciji Tuzle u zemlji i inostranstvu, kao i unapređivanju socijalne i dječije zaštite.

Kriteriji za dodjelu Tuzlanske plakete su:
– nadprosječno ostvareni rezultati u radu i mjerljiv i vidljiv doprinos i priznati radovi i rezultati u racionalizaciji, pronalascima i izumima, – mjerljiv doprinos u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine,
– naročit doprinos i javno zalaganje za razvoj demokratije, tolerancije, zaštite ljudskih prava i sloboda,
– mjerljiv doprinos unapređenju uslova života u mjesnoj zajednici,
– transparentan, javan i stalan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije tuzlanskih vrijednosti,
– naročit doprinos u ostvarivanju zaštite na radu i zaštite okoline,
– općepoznati ugled stručnjaka ili aktiviste iz određenih oblasti (privrede, društvenih djelatnosti, u mjesnoj zajednici, udruženju građana i sl.),
– naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davalac krvi, poznati humanisti i sl.) i
– mjerljiv doprinos spašavanju ljudskih života i imovine.

d) Priznanje Tuzlanska lenta
Tuzlanska lenta se dodjeljuje građanima ili grupi građana Tuzle za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji manjih konkretnih projekata od javnog interesa.
Kriteriji za dodjelu priznanja Tuzlanska lenta su:- javno objavljen ili općepoznat uspjeh ili doprinos građanina ili grupe građana Tuzle za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji konkretnog (manjeg) projekta od javnog interesa,
– naročit doprinos u ostvarivanju zaštite na radu i zaštite okoline,
– naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davalac krvi, poznati humanisti i
sl.) i
– mjerljiv doprinos spašavanju ljudskih života i imovine.
e) Priznanje Zahvalnica
Zahvalnica se dodjeljuje kao znak zahvalnosti i odavanje priznanja, u povodu jubileja fizičkih i pravnih lica, za konkretan uspjeh i poduhvat.
Kriteriji za dodjelu Zahvalnice su:
– objavljeni i općepoznati lični ili kolektivni jubileji (godišnjice) građanina ili grupe građana iz Tuzle, kao i pravnih lica koji rade i djeluju na području Grada Tuzla,
– objavljeni ili općepoznati konkretan uspjeh ili poduhvat.
Inicijativa za dodjelu jednog od javnih priznanja se dostavlja u pisanom obliku i sadrži sljedeće:
– ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv privrednog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruženja građana i drugih pravnih subjekata kojeg se predlaže za dodjelu javnog priznanja,
– oblast iz koje se predlaže,
– obrazloženje prijedloga,
– raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,
– tačno naznačeno i opisano djelo, rad i uspjeh i sl., zbog kojih se predlaže,
– naziv javnog priznanja za koje se predlaže.
Inicijativa za dodjelu javnih priznanja mora biti potpisana od strane ovlaštenog podnosioca.
Samoinicijativa za dodjelu javnih priznanja nije dopuštena.

NAPOMENA:
Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla zadržava pravo da naknadno od podnosilaca inicijativa zatraži dostavljanje iste u elektronskoj formi. Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2023. godini ostaje otvoren 30 (trideset) dana od dana objavljivanja. Inicijative koje budu podnesene od neovlaštenih podnosilaca, izvan roka za podnošenje ili budu nepotpune u pogledu sadržaja neće se uzeti u razmatranje.

Inicijativa za dodjelu javnog priznanja u zatvorenoj koverti dostavlja se na sljedeću adresu:
Grad Tuzla
Komisija za odlikovanja i priznanja Gradskog vijeća Tuzla,
Ulica ZAVNOBIH-a broj 11
75 000 Tuzla
sa naznakom:
„Javni konkurs za predlaganje dobitnika javnih priznanja u 2023. godini – ne otvarati˝

Komisija za odlikovanja i priznanja
Gradskog vijeća Tuzla

enovosti.ba

drugi upravo čitaju