15.5 C
Sarajevo
Sri, 05, 23

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu – Udruženje mreža za izgradnju mira

Krajnji rok za prijave:30.03.2023.

Radna mjesta za koja je raspisan oglas:
1/01 Stručni saradnik – analitičar za operativne analize
1/02 Stručni saradnik za podršku i prevodilačke poslove
1/03 Stručni savjetnik za analize
1/04 Viši stručni saradnik za primjenu operativne tehnike
1/05 Stručni savjetnik – glavni inžinjer za sigurnost informatičkih sistema
1/06 Stručni saradnik – inžinjer za sistem kontrole i video-nadzora
1/07 Stručni saradnik za finansijske poslove
1/08 Viši stručni saradnik za pravne poslove 
1/09 Stručni savjetnik – analitičar 

Na osnovu člana 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine  (Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Državne agencije za istrage i zaštitu, raspisuje 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu

1/01 Stručni saradnik – analitičar za operativne analize

1/02 Stručni saradnik za podršku i prevodilačke poslove

1/03 Stručni savjetnik za analize

1/04 Viši stručni saradnik za primjenu operativne tehnike

1/05 Stručni savjetnik – glavni inžinjer za sigurnost informatičkih sistema

1/06 Stručni saradnik – inžinjer za sistem kontrole i video-nadzora

1/07 Stručni saradnik za finansijske poslove

1/08 Viši stručni saradnik za pravne poslove 

1/09 Stručni savjetnik – analitičar 

FINANSIJSKO – OBAVJEŠTAJNO ODJELJENJE

Analitički Odsjek

1/01 Stručni saradnik – analitičar za operativne analize

Opis poslova i radnih zadataka: Zahtijeva, prikuplja, pretražuje baze podataka, te pomaže u analizi prikupljenih informacija, podatka i dokumentacije u skladu sa propisima koji regulišu oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, zadužen je za dostavljanje nadležnoj organizacionoj jedinici informacija koje su povezane sa upitima stranih FOJ-ia, kao i za iniciranje upita prema stranim FOJ-ima, zadužen je za dostavljanje predloženih izvještaja o obavještajnoj procjeni, ukoliko mogu doprinijeti listi pokazatelja, statističkih podataka i/ili godišnjem izvještaju, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen ekonomski, pravni, fakultet sigurnosti ili drugi fakultet društvenog smjera ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – stručni saradnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.231,00 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

Odsjek za pravna pitanja, međunarodnu saradnju i podršku

1/02 Stručni saradnik za podršku i prevodilačke poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u koordinaciji međunarodnih posjeta i prijema stranih delegacija za potrebe Odjeljenja, sastavlja potrebne podneske, priprema i predlaže akte za internu i eksternu korespondenciju Odsjeka koji zahtijevaju upotrebu stranog jezika, prevodi pristigle odgovore i zahtjeve stranih FOJ-ia, po potrebi ostvaruje komunikaciju sa predstavnicima međunarodnih organa telefonskim i elektronskim putem, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen fakultet društvenog smjera ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – stručni saradnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.231,00 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

SEKTOR ZA OPERATIVNU PODRŠKU

Odsjek za operativno-tehnički nadzor i informatičku podršku

1/03 Stručni savjetnik za analize

Opis poslova i radnih zadataka: Samostalno obavlja poslove dokumentiranja dokaznog materijala, vrši vještačenja, analize i kriminalističke ekspertize digitalnih dokaza, o čemu po potrebi svjedoči na sudu, pruža stručnu pomoć tužilaštvu i organizacionim jedinicama Agencije iz oblasti digitalnih dokaza u najsloženijim krivičnim istragama, koordinira rad na integrisanju istraga u vezi sa korištenjem računarske i komunikacione opreme i pripreme dokaza za njihovo korištenje na sudu i prezentuje rezultate forenzičkih analiza, prati razvoj forenzičkih nauka iz oblasti digitalnih dokaza i predlaže nova rješenja za unapređenje navedenih poslova i nabavku savremene opreme, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen elektrotehnički, prirodno-matematički ili drugi tehnički fakultet smjer informatika ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa minimalno 240 ECTS bodova; najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka.

Status: državni službenik – stručni savjetnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.567,55 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

1/04 Viši stručni saradnik za primjenu operativne tehnike

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u planiranju i organizovanju rada i nosilac je poslova u oblasti računarske tehnike, softvera i drugih operativno-tehničkih sredstava, radi na njihovom razvoju, adaptaciji i poboljšanju funkcija, neposredno učestvuje u radu tokom eksploatacije operativno-tehničkih sredstava i rješava nastale tehničke probleme, vrši stručne analize i ekspertize, vrši obuku kadrova, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen elektrotehnički, prirodno-matematički ili drugi tehnički fakultet smjer informatika ili komunikacije ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova; dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka.

Status: državni službenik – viši stručni saradnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.364,25 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

Odsjek za informatiku, komunikacije i sigurnost informatičkih sistema

1/05 Stručni savjetnik – glavni inžinjer za sigurnost informatičkih sistema

Opis poslova i radnih zadataka: Organizuje, učestvuje i brine se o blagovremenom i kvalitetnom vršenju poslova i zadataka koji se odnose na sigurnost informatičkih sistema, učestvuje u izradi i realizaciji programa razvoja sigurnosnih i informatičkih sistema, upravlja projektima i procesima razvoja i održavanja sistema, izrađuje i održava prateću dokumentaciju, organizuje i testira sve dijelove sistema, vrši instruktivne poslove, uvođenje novih projekata i dogradnju postojećih, nadzire i vrši validaciju razvoja sistema, vrši validaciju politika i procedura za sigurnost i zaštitu, učestvuje u programu stručnog osposobljavanja službenika iz oblasti sigurnosti informatičkih sistema, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – završen elektrotehnički ili drugi fakultet smjer informatika, automatika, elektronika ili telekomunikacije ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa minimalno 240 ECTS bodova; najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka; posjedovanje certifikata za upravljanje i implementaciju sigurnosnih metoda u informacionim i komunikacionim sistemima.

Status: državni službenik – stručni savjetnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.567,55 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

1/06 Stručni saradnik – inžinjer za sistem kontrole i video-nadzora

Opis poslova i radnih zadataka: Testira i održava sistem kontrole prolaska, videonadzora i drugih elektronskih sistema, brine se o funkcionalnoj ispravnosti uređaja koji se koriste u navedenim sistemima, učestvuje u izvršavanju propisanih preventivnih mjera s ciljem osiguravanja maksimalne pouzdanosti sistema, zadužen je za kreiranje i održavanje dokumentacije za sisteme kontrole prolaska, videonadzora i drugih elektronskih sistema, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka.  

Posebni uslovi: VSS – završen elektrotehnički ili drugi fakultet smjer informatika, automatika, elektronika ili telekomunikacije ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka.

Status: državni službenik – stručni saradnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.231,00 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

SEKTOR ZA MATERIJALNO – FINANSIJSKE POSLOVE

Odsjek za finansije i računovodstvo

1/07 Stručni saradnik za finansijske poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši obračun i isplatu plata i naknada zaposlenih u Agenciji, prati obračun i isplatu poreza i doprinosa na naknade zaposlenih u Agenciji, prati propise kojima se reguliše obračun i isplata plata, nadgleda procedure i kontroliše redoslijed obrade i isplate plata za zaposlene u Agenciji, kontaktira nadležne banke u vezi sa razmjenom podataka o izvršenim uplatama neto plata, naknada, poreza i doprinosa, kontaktira sa fondovima i poreskim upravama u smislu praćenja ispravnog obračuna poreza i doprinosa i njihove redovne i ispravne uplate na odgovarajuće račune, izrađuje analitičke, informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije, vrši unos i obradu podataka u poreskoj kartici zaposlenih u Agenciji, na osnovu utvrđenog prava vrši obračun naknada za prevoz zaposlenih u Agenciji i kontinuirano prati promjene u cijenama, te usklađuje pojedinačne iznose naknada, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za svoj rad neposredno je odgovoran šefu Odsjeka. 

Posebni uslovi: VSS – završen fakultet ekonomskog smjera ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka; poznavanje rada na računaru. 

Status: državni službenik – stručni saradnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.231,00 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Istočno Sarajevo

REGIONALNI URED BANJA LUKA

1/08 Viši stručni saradnik za pravne poslove

Opis poslova i radnih zadataka: Za potrebe regionalnog ureda sarađuje i po potrebi izrađuje jednostavnije pravne propise koji se javno objavljuju, izrađuje interne opće akte i pojedinačne pravne akte, inicira moguće izmjene u propisima i općim aktima, vodi skraćene i druge upravne postupke, osim posebnih upravnih postupaka, izrađuje nacrte rješenja u postupcima koje vodi, priprema pravna mišljenja i sarađuje u izradi nacrta složenijih pravnih mišljenja, priprema nacrte rješenja i drugih akata koji se odnose na radno-pravni status zaposlenih u regionalnom uredu, u vezi sa poslovima iz svoje nadležnosti sarađuje sa Sektorom za administraciju i unutrašnju podršku, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi načelnik regionalnog ureda. Za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku regionalnog ureda.

Posebni uslovi: VSS – završen pravni fakultet ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova; najmanje dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – viši stručni saradnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.364,25 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za istraživanje ratnih zločina i krivičnih djela kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu

1/09 Stručni savjetnik – analitičar 

Opis poslova i radnih zadataka: Analizira operativne informacije, podatke i dokumentaciju iz oblasti istraživanja ratnih zločina i krivičnih djela kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu s ciljem utvrđivanja sumnje na počinjenje krivičnog djela iz navedene oblasti, ističe glavna pitanja u vezi sa ratnim zločinima, pruža relevantne informacije s ciljem provođenja strategije istraga što obuhvata i potencijalni predmet istrage, priprema najzahtjevnije izvještaje, analitičke zaključke, procjene i dijagrame iz oblasti ratnih zločina i krivičnih djela kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu za određeni period sa prijedlozima za unapređenje rada po pitanju istraživanja ratnih zločina, te u tom smislu usmjerava i pruža stručnu pomoć zaposlenim, analizira krivične prijave i informacije, prati i proučava pitanja ratnih zločina i krivičnih djela kažnjivih po međunarodnom humanitarnom pravu, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i koje mu odredi šef Odsjeka. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti neposredno je odgovoran šefu Odsjeka. Posebni uslovi: VSS – završen pravni, ekonomski, fakultet sigurnosti ili drugi fakultet društvenog smjera ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa minimalno 240 ECTS bodova; najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – stručni savjetnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.567,55 KM

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Napomene za kandidate:

–       Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10, 70/12 i 12/20) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16, 21/17 i 28/21). Više informacija o konkursnim procedurama dostupno je na www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Vrste konkursnih procedura“.

–       Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–       Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

Dodatna napomena:

–             Prije postavljenja, odnosno prijema u radni odnos, za sve kandidate sa liste uspješnih kandidata, obaviće se sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima određenog stepena povjerljivosti, shodno odredbi čl. 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br. 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona.

–             U skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka neće se izvršiti postavljenje, odnosno imenovanje kandidata, za kojeg se nakon plasmana na listu uspješnih kandidata utvrdi sigurnosna smetnja.

Priprema dokumentacije:

Skreće se pažnja kandidatima da su potrebnu dokumentaciju na oglas dužni dostaviti u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, a posebno da obrate pažnju na izmijenjene i dopunjene odredbe navedenog Pravilnika, te da prilagode dokumentaciju, kako dokaze o radnom iskustvu, tako i preostale dokaze tražene tekstom oglasa.

S tim u vezi, kandidati se upućuju na pojašnjenje – tekst na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Napomena za kandidate/Stop greškama u prijavama!“, te posebno odredbe Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, koje definišu dokumentaciju: prijavni obrazac; univerzitetsku diplomu; važeće uvjerenje o državljanstvu; uvjerenje o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu; dokaz o traženom radnom iskustvu; dokaz o traženom nivou znanja stranog jezika; dokaz o traženom nivou znanja rada na računaru; uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka; rok i način dostavljanja prijave.

Potrebni dokumenti: 

I Ovjerene kopije: 

–       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); Kandidati su obavezni dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), bez obzira na uslove oglasa, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca; 

–       uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu; 

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti iskustva u struci;

–       uvjerenja/potvrde/certifikata o aktivnom znanju traženog jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta nivou B2 (samo za poziciju 1/02)

–       dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru (osim za pozicije 1/03, 1/04 i 1/06);

–       certifikata za upravljanje i implementaciju sigurnosnih metoda u informacionim i komunikacionim sistemima (samo za poziciju 1/05).

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba unutar svakog konkursa pojedinačno, u rubrici „dokumenti“. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–       Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita (intervju), kao dokaz o ispunjavanju jednog od općih uslova za postavljenje, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka g) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, obavezni su na isti donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do uručenja rješenja o postavlјenju, odnosno preuzimanja dužnosti.

–       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja pismenom dijelu stručnog ispita će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Sva tražena dokumenta treba, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju dostaviti najkasnije do 30.03.2023. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Državna agencija za istrage i zaštitu

“Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu“

Nikole Tesle 59, 71123 Istočno Sarajevo.

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

ads.gov.ba

www.mreza-mira.net

Koliko je koristan ovaj članak?

Kliknite na zvjezdicu da biste je ocijenili!

Prosječna ocjena 0 / 5. Brojanje glasova: 0

Još uvijek nema glasova. Ocijenite prvi!

Pošto vam se svidio članak molimo da ga podijelite

Pratite nas na društvenim mrežama

Žao nam je što vam se nije svidio sadržaj. Možete li nam reći zašto?

Pomozite nam da unaprijedimo sadržaj!

Recite nam kako možemo unaprijediti ovaj sadržaj

Supported by TNT Grupacija
Goran
Goran
Goran zna sve o filmovima i novim serijama. Čest je gost kulturnih događanja u našim gradovima. Najviše voli dobre koncerte i muzičke festivale. Prati lokalne vijesti i kulturna dešavanja za portale TNT Grupacije.

drugi upravo čitaju

MOŽDA VAS ZANIMa