Javni konkurs za prijem vježbenika u radni odnos u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine – Udruženje mreža za izgradnju mira

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Vježbenik – sa završenim fakultetom društvenog smjera, prvi ciklus dodiplomskog studija koji je vrednovan s najmanje 180 ECTS bodova, dva (2) izvršioca.

Na osnovu članova 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 i 59/22), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema vježbenika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema vježbenika u radni odnos broj: 05-34-2-1528/23 od 21.2.2023. godine, ministar pravde Bosne i Hercegovine raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem vježbenika u radni odnos

u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine

Vježbenik – sa završenim fakultetom društvenog smjera, prvi ciklus dodiplomskog studija koji je vrednovan s najmanje 180 ECTS bodova, dva (2) izvršioca.

Opis poslova: vježbenik će vršiti poslove u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

Uslovi za prijem:

I. Za prijem u radni odnos vježbenik mora ispunjavati sljedeće opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stava 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za vršenje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II. Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, vježbenik mora ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

–      završen fakultet društvenog smjera, prvi ciklus dodiplomskog studija koji je vrednovan s najmanje 180 ECTS bodova,

–      da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine ili više u struci nakon diplomiranja.     

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni uz prijavu s kratkim životopisom, koju su dužni svojeručno potpisati, dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata: 

–     diplomu ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji); 

–     dokaz da nemaju ostvaren radni staž nakon sticanja visoke stručne spreme u trajanju od jedne (1) godine ili više što dokazuju ovjerenom fotokopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranice s podacima o radnom stažu) ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili potvrdom PIO/MIO da nisu registrovani u matičnoj evidenciji;

–     uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci.

Dostavljeni dokumenti ne podliježu vraćanju.

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za vršenje poslova radnog mjesta i uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak izdano od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), kao i izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX. Ustava Bosne i Hercegovine, ne stariju od tri (3) mjeseca, u protivnom neće doći do potpisivanja ugovora o radu, odnosno kandidat se skida s liste uspješnih kandidata.

Po ovom javnom konkursu mogu se prihvatiti i prijave kandidata koji imaju završen drugi ciklus studija s ostvarenih 300 ECTS bodova (zvanje magistra), pod uslovom da im školovanje obuhvata i prvi ciklus studija fakulteta društvenog smjera.

Radni odnos zasniva se na period od jedne (1) godine. 

Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog konkursa i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja, koju određuje Komisija za izbor vježbenika. 

Prijave s dokumentacijom potrebno je dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana objave konkursa, putem pošte preporučeno na adresu:

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine

„Javni konkurs za prijem vježbenika“

71 000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj 1.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

ads.gov.ba

www.mreza-mira.net

drugi upravo čitaju