J A V N I KONKURS za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini – Udruženje mreža za izgradnju mira

Objavljuje se Javni konkurs za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini.

Kandidat za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili finansijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način.

Predsjednik biračkog odbora:

 • rukovodi radom biračkoga odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu,
  • osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini,
  • određuje dužnosti svakom članu biračkoga odbora,
  • popunjava sve potrebne obrasce,
  • osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta,
  • rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača,
  • pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasovanja,
  • evidentira u Zapisnik o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događanja na biračkom mjestu.

Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima ista prava i dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja i/ili brojanja glasačkih listića.

Kandidati koji se prijavljuju na Javni konkurs potrebno je da ispunjavaju opće i posebne uvjete i to:

Opći uvjeti

 1. Prijavljeni kandidat mora biti lice sa pravom glasa tj. da je upisan u Centralni birački spisak Bosne i Hercegovine (da je stariji od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini).
 2. Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže Javnim konkursom.
 3. Za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora ne može biti imenovano lice:
 4. koje se ne može kandidirati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
 5. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za instruktora osoba iz člana 2.12 stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
 6. koje je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koji nivo vlasti na posljednjim Općim i posljednjim Lokalnim izborima; i
 7. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uvjeti

 • da ima prebivalište u općini za koju se imenuje birački odbor;
 • da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno IV ili V stepen stručne spreme, (po mogućnosti) da je student, apsolvent ili da posjeduje VSS;
 • po mogućnosti da posjeduje osnovno znanje iz oblasti izbornog zakonodavstva, da posjeduje izborno iskustvo kao predsjednik ili član izborne komisije, odnosno kao predsjednik ili član biračkog odbora;
 • da mu nije izrečena sankcija od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 2.3 stav 1. tačka 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
 1. Prijava na Javni konkurs (popunjen obrazac),
 2. Vlastoručno potpisana i ovjerena od nadležnog organa izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine,
 3. Fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, odnosno višoj i/ili srednjoj školi ili potvrdu visokoškolske ustanove da je student ili apsolvent;
 4. Po mogućnosti dokaz da kandidat posjeduje iskustvo u provedbi izbora, (fotokopija certifikata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine o završenoj obuci za instruktora predsjednika biračkih odbora, fotokopija rješenja o članstvu u izbornoj komisiji ili članstvu u biračkom odboru, uvjerenje od izborne komisije da je kandidat pružao pomoć u provedbi izbora).

Javni konkurs će biti objavljen na internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, u tri dnevne novine, na društvenim mrežama Facebook, Instagram i platformi X na kojim Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima svoje naloge, na internet stranicama općina/gradova, odnosno izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica u Bosni i Hercegovini i na oglasnim pločama općina/gradova.

Javni konkurs ostaje otvoren do 28.06.2024. godine.

Prijave na Javni oglas sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta, kandidati će dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji BiH putem elektronske aplikacije „Prijava za rad u biračkim odborima (predsjednici/zamjenici) koja se nalazi na interent stranicama Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave pristigle po ovom Javnom konkursu neće biti razmatrane.

Dokumentacija dostavljena uz prijavu na ovaj Javni konkurs se neće vraćati.

Postupak provođenja procedure imenovanja predsjednika/zamjenika biračkog odbora po Javnom konkursu provest će Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine.

Nakon isteka roka za objavu Javnog konkursa Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će formirati Listu prijavljenih kandidata, koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave, te ispunjenosti općih i posebnih uvjeta.

Uspješni kandidati su obavezni pristupiti preliminarnom testiranju, obuci, testiranju i certificiranju koje će organizirati Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku imenovanja i razrješenja biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine.

Za sva dodatna obavještenja zainteresirani kandidati se mogu obratiti na telefon Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine broj: 033/251-331.

www.mreza-mira.net

drugi upravo čitaju