Predstavljena Strategija za razvoj nauke KS

U organizaciji Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo danas je uprličena przentacija Strategije za razvoj nauke Kantona Sarajevo 2024-2027. godina.

Kako je naglašeno, cilj Strategije je stvaranje metodološkog okvira za unapređenje nauke, istraživanja i inovacija, kako bi se podstakao ekonomski rast Kantona Sarajevo. Ovim dokumentom i njegovom implementacijom otvaraju se i nove mogućnosti prosperiteta akademske zajednice, kroz kandidatski status Bosne i Hercegovine za pristupanje EU.

Projekt pripreme i izrade Strategije realizovalo je pomenuto kantonalno ministarstvo, uz podršku UNDP projekta “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta” (EGG2).

Izrada Strategije, kako su poručili s današnje prezentacije, zasnivala se na participativnom pristupu što je iziskivalo uključivanje različitih sudionika s ciljem postizanja konsenzusa oko ključnih prioriteta i aktivnosti na razvoju snažnog i održivog inovacijskog sistema u Kantonu Sarajevo.

Kako bi kreirali uspješnu Strategiju, po riječima ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof.dr. Adne Mesihović, pored članova Savjeta za nauku u Kantonu Sarajevo u proces izrade dokumenta uključena je i Ekspertska radna grupa koja je osigurala da proces strateškog planiranja bude u potpunosti usklađen s ciklusom strateškog planiranja i metodologijom propisanom relevantnim regulatornim okvirom.

“Strategija razvoja nauke u Kantonu Sarajevo za period od 2024. do 2027. godine predstavlja zajedničku viziju unapređenja nauke u Kantonu Sarajevo i dokument je koji daje strateške smjernice i plan djelovanja za razvoj naučnoistraživačke i istraživačkorazvojne djelatnosti u Kantonu Sarajevo, s ciljem prosperitetnog razvoja nauke, istraživanja, obrazovanja i privrede. Ja bih se zaista zahvalila svima na predanom radu u prethodnoj godini, znajući da su unijeli svoje znanje, stručnost, kao i entuzijazam u proces izrade Strategije za nauku Kantona Sarajevo, a što je rezultiralo jednim sveobuhvatnim i vizionarskim dokumentom. Sveobuhvatnim, zato jer su strateški ciljevi, prioriteti i mjere razrađeni s različitih aspekata, od jačanja naučne infrastrukture, ljudskih potencijala, podrške finansiranju nauke kroz uspostavljanje uređenog i institucionaliziranog sistema, uspostavljanjem Fonda za nauku, do, sa druge strane, bliskom saradnjom s privredom, povezivanjem obrazovanja, nauke i potreba privrede, kao i regulisanjem pitanja intelektualnog vlasništva i  inovativnosti. Strategija je i vizionarska jer daje svima jasnu sliku gdje vidimo nauku u Kantonu Sarajevo u naredne četiri godine, ali i kasnije”, nevela je ministrica Mesihović.

Predstavljajući Strategiju, predsjednik Ekspertne radne grupe za izradu Strategije, prof.dr. Naris Pojskić naglasio je da su najveći izazovi u kreiranju ovog dokumenta ograničena finansijska sredstva za razvoj nauke koja mogu biti problem i u procesu njene održivosti. Nadalje, smatra da globalna konkurencija u naučnim inovacijama zahtijeva stalno prilagođavanje, inovacije i modernizaciju istraživačke infrastrukture, kako bi išli ukorak s ostalim evropskim visokoškolskim ustanovama. Dodatni problem u našem okruženju predstavlja politička fragmentacija koja značajno može utjecati na provedbu kreirane Strategije.

Kroz implementaciju prioriteta i mjera navedenih u Strategiji značajno će se se doprinijeti unapređenju akademske zajednice putem jačanja naučne infrastrukture i ljudskih kapaciteta, te nabavke esencijalne opreme za naučno istraživanje kroz sredstva obezbjeđena budžetom Kantona Sarajevo. Pored toga, biće uspostavljen sistemski pristup održavanju i nadogradnji postojećih naučnoistraživačkih objekata, poticaj privatnog sektora na ulaganje u nauku kroz javno-privatna partnerstva, razvoj i zapošljavanje talenata, partnerstva i transfer znanja i tehnologija kroz umrežavanja, poticanjem preduzetništva i start-up aktivnosti, te zaštitu intelektualnog vlasništva.

Nakon usvajanja Strategije i Akcionog plana, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS će kreirati trogodišnje i sve godišnje akcione planove koji će prema postavljenim mjerama detaljno razraditi projekte i aktivnosti koji će biti implementirani i doprinijeti realizaciji strateških mjera.

www.tvsa.ba

drugi upravo čitaju