HOĆE LI BITI UKINUT PDV NA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA?

hoće li biti ukinut pdv na lijekove i medicinska sredstva?

Kako se navodi u informaciji Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranja FBiH, ta inicijativa bit će upućena svim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

U inicijativi, koju su potpisali direktor FZO RS Dejan Кusturić, direktorica Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranja FBiH Vlatka Martinović i direktor FZO Brčko Distrikta Radomir Nikolić, navodi se da je BiH jedina zemlja u regionu koja ima jedinstvenu stopu PDV na lijekove i medicinska sredstva u iznosu od 17 posto, za razliku od Hrvatske i Makedonije gdje je poreska stopa na lijekove 5 posto, u Sloveniji 9,5 posto i u Srbiji 10 posto.

Koliko je to veliko opterećenje za fondove pokazuje i podatak da je samo u zdravstvenom sistemu RS u prošloj godini za PDV plaćeno više od 100 miliona КM, što je gotovo jednako dvogodišnjim troškovima lijekova na recept.

Također, troškovi po osnovu PDV-a u ustanovama u oblasti zdravstva Federacije BiH u 2022. iznosili su više od 164 miliona КM. Кad se posmatra period otkad je usvojen Zakon o porezu na dodatnu vrijednost BiH, tačnije od 2006. do 2022. godine, troškovi zdravstvenog sistema FBiH iznosili su više od 1,8 milijardi КM.

INICIJATIVA POTPISANA U BANJOJ LUCI

Kad je riječ o Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta, samo za lijekove na recept u prošloj godini, Fond je imao troškove PDV-a oko dva miliona КM, odnosno 5 posto od ukupnih troškova zdravstvenog osiguranja na godišnjem nivou.

  • Napominjemo da se u inicijativi traži da se ukine ili smanji PDV na lijekove i medicinska sredstva ili da se omogući povrat PDV na račun fondova zdravstvenih osiguranja, u cilju finansiranja zdravstvene zaštite osiguranih lica. Naime, prema članu Zakon o porezu na dodatnu vrijednost Bosne i Hercegovine fondovi/zavodi zdravstvenih osiguranja i zdravstvene ustanove su izuzete od obaveza plaćanja PDV-a na medicinske usluge i usluge pružanja zdravstvene zaštite, ali su obavezni da plaćaju PDV na lijekove, medicinska sredstva i opremu koja se i nabavlja u cilju liječenja osiguranih lica i to po stopi od 17 posto – navodi se.

To je dovelo do značajnog povećanja troškova pružanja zdravstvenih usluga, koji opterećuju poslovanje svih ustanova u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine.

hoće li biti ukinut pdv na lijekove i medicinska sredstva?
HOĆE LI BITI UKINUT PDV NA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA?
  • Dakle, u proteklom periodu od stupanja na snagu Zakona o PDV-u pa do danas, na taj problem su u više navrata ukazivali svi zavodi zdravstvenih osiguranja i zdravstvene ustanove, ali nije bilo konkretnih aktivnosti vezanih za tu tematiku. Tako da je, i na sastanku direktora zavoda i fondova zdravstvenih osiguranja u BiH održanog u aprilu ove godine, ponovo aktuelizovano pitanje troškova nastalih po osnovu uplate PDV-a na sve robe i usluge koje plaćaju zavodi/fondovi zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove, te ponovljeno da se uputi zahtjev svim nadležnim institucijama za rješavanje navedenog pitanja – ističe se.

Imajući u vidu da je Zakon o PDV-u donesen na nivou BiH, fondovi zdravstvenih osiguranja u inicijativi navode da bi, prilikom raspodjele prihoda od indirektnih poreza, a po osnovu naplaćenih sredstava PDV-a po osnovu nabavki lijekova, medicinskih materijala, opreme i drugih roba koje nabavljaju zdravstvene ustanove, trebalo namjenski rasporediti na entitetske budžete srazmjerno visini naplaćenih sredstava, a iz entitetskih budžeta da se sredstva usmjere na zavode/fondove zdravstvenog osiguranja u svrhu finansiranja usluga zdravstvene zaštite.

  • Također, u cilju dugoročne održivosti zdravstvenog sistema te unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite građana, u toj inicijativi je istaknuto da je hitno potrebno da se razmotri ukidanje ili smanjenje PDV na lijekove i medicinska sredstva, po ugledu na druge zemlje. Smanjenje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva značajno bi finansijski rasteretilo fondove zdravstvenih osiguranja, ali i građane Bosne i Hercegovine, što je vjerujemo svima u interesu – navodi se.
  • Zbog toga, još jednom apelujemo da razmotrite inicijative fondova/zavoda koje se odnose na povrat PDV-a ili na ukidanje ili smanjenje PDV na lijekove i medicinska sredstva, jer bi to značilo da će građani Republike Srpske, Federacije BiH i Distrikta Brčko u konačnici imati još bolju i dostupniju zdravstvenu zaštitu – navodi se u zajedničkoj inicijativi, koja će biti upućena nadležnim institucijama.

(FENA)

The post HOĆE LI BITI UKINUT PDV NA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA? first appeared on Hayat.ba.

hayat.ba

drugi upravo čitaju