FUP: Interna istraga protiv Čegara, u medijima se stvara pogrešna slika o radu FUP-a

(Patria) – Obzirom na nedavne medijske natpise u kojima su visokopozicionirani policijski službenici Federalne uprave policije dovođeni u vezu sa navodnim postupanjem protivno odredbama Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH, ovim putem obavještavamo javnost da Federalna uprava policije kao temeljni princip u svome radu baštini vladavinu prava, te s tim u vezi ističemo da nećemo tolerisati bilo kakvo dokazano postupanje policijskih službenika u čijim radnjama se ostvaruju bilo kakva ponašanja kojima se krši Zakon o policijskim službenicima Federacije BiH, te drugi propisi koje u svom radu na otkrivanju najtežih oblika kriminaliteta primjenjuje Federalna uprava policije, a posebno na dokazana ponašanja u kojima se u subjektivna i objektivna obilježja kršenja Zakona o policijskim službenicima FBiH i/ili ZKP FBiH od strane naših službenika, neovisno o njihovom činu i položaju koji obnašaju u FUP.

Međutim, istovremeno ističemo da poštujući temeljne principe presumpcije nevinosti i pravičnog postupka iz člana 6. stav 2. i 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, koji su inkorporirani i u Zakon o policijskim službenicima Federacije BiH, te Pravilnika o disciplinskoj odgovornosti službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (“Službene novine Federacije BiH” broj 60/05 i 22/09), istovremeno obavještavamo javnost da je Federalna uprava policije poduzima mjere i radnje na provjeri pomenutih informacija koje su se pojavile u javnosti, te ističemo da će svaka naša odluka u konkretnom slučaju biti zasnovana isključivo i samo na dokazima koji budu pribavljeni u toku internog postupka pred Jedinicom za profesionalne standarde, te biti rezultat dosljedne primjene principa vladavine prava zasnovanih na dosljednoj primjeni odredaba Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH i odredaba ZKP FBiH. Naime, kao jedan o garanta vladavine prava i sigurnosti građana, insistirat ćemo na detaljnoj istrazi svih okolnosti vezanih za predmetni slučaj.

U tom smislu možemo izvijestiti javnost da je tragom medijske informacije, u kojoj je jedan visokopozicionirani policijski službenik dovođen u negativan kontekst i u vezu sa određenim inkriminisanim licima, već pokrenuta interna istraga protiv imenovanog policijskog službenika, a koja će, radi zaštite povjerenja građana u rad Federalne uprave policije, biti provedena u najkraćem mogućem roku.

Svakako, nakon provedene istrage, a u ovisnosti od njenih rezultata rukovodilac organa i disciplinska komisija će donijeti odluke zasnovane na principima vladavine prava i pozitivnopravnim propisama, a u skladu sa svojim nadležnostima.

Neovisno o činjenici što objava u medijima povodom koje se referiramo, zaokuplja interes javnosti, ne možemo da ne primjetimo da ista, kao i medijske objave kojima je u posljednje vrijeme Federalna uprava policije neosnovano targetirana kao izvor navodnog nezakonitog postupanja i stvara pogrešnu sliku o zakonitom radu Federalne uprave policije.

U smislu prethodno iznesenog ističemo da će Federalna uprava policije, kao i do sada isključivo u okviru institucija sistema i u postupcima koji su za to propisani, braniti zakonitost svoga rada, te kao jedan od garanta vladavine prava i sigurnosti svih građana, poduzimati radnje na zaštiti prava svih građana, uz puno poštivanje svih standarda i načela pravičnog sudovanja, stremeći procesuiranju svih onih za koje prikupi dokaze da su postupali protivno pozitivnopravnim propisima, uključujući policijske i službenike Federalne uprave polIcije, ali istovremeno i poduzimati mjere i radnje kojima će štititi integritet postupaka u kojima postupa.

Federalna uprava policije je bila i ostala, garant vladavine prava, pravne i lične sigurnosti svih građana, te nezaobilazan faktor u borbi protiv najtežih oblika kriminaliteta, neovisno o tome o kome se u konačnici radilo, saopćeno je. 

nap.ba

drugi upravo čitaju